LWSK Record Medaille Wedstrijd - Pupillen F t/m B + Open inschrijving
Pupillen F t/m B - 100 meter
(tijden 78)
(kwartetten 21)  
Pupillen C en B - 500 meter
(tijden 42)
(kwartetten 12)  
Pupillen F t/m D - 1e omloop - 300 meter
(tijden 36)
(kwartetten 9)  
Pupillen C - 300 meter
(tijden 24)
(kwartetten 6)  
Pupillen F t/m D - 2e omloop - 300 meter
(tijden 36)
(kwartetten 9)  
Pupillen B - 700 meter
(tijden 19)
(kwartetten 6)